iRMK - Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego
iRMK to nowoczesny system pracujący w infra­stru­ktu­rze sieciowej oparty o prze­glą­darkę inter­ne­tową. Pozwala na kompleksowe zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mościami bę­dą­cymi wła­snością gminy (prowadzenie użyt­ko­wania wieczys­tego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentację graficzną nieru­cho­mości na tle serwisów WMS np. numeracji adresowej czy ewidencji grun­tów i budynków. System umożliwia obsłu­gę i prezentację ofert inwes­ty­cyj­nych związanych ze sprzedażą mienia gminnego.
Serwisy Geo-System:

Serwis testowy iRMK
Serwis testowy
Login: test
Hasło: test
Serwisy eMienie (163)